Diversport

DESTINATARIS: Alumnes de P-3 a P-5

TEMPORALITZACIÓ: dues sessions a la setmana de 60’.

OBJECTIU GENERAL:

Progressar en el coneixement, acceptació i domini del propi cos i les seves possibilitats motrius.

GRANS I PETITS OBJECTIUS:

  • Progressar en el coneixement, acceptació i domini de propi cos i les seves possibilitats motrius.
  • Prendre consciència de les diferents parts del cos i le seves funcions.
  • potenciar el coneixement i control del seu cos en diferents situacions, tant en repòs com en moviment.
  • diferenciar dreta i esquerra pròpies i dels altres.
  • assolir un domini corporal i postural harmònic.
  • desenvolupar al màxim les habilitats coordinatives.
  • identificar i utilitzar formes de comunicació expressives corporals, tot desenvolupant el sentit creatiu.

UN PETIT APUNT……………

Durant les sessions de roda d’esport i Diveresport es treballaran el següents aspectes: el control i la consciència corporals, l’esquema corporal, la lateralitat, l’actitud postural, la respiració,, la relaxació, les habilitats coordinatives i l’expressió corporal. Totes aquestes habilitats les farem a partir de la iniciació al món dels diferents esports, com l’atletisme, curses curtes, obstacles, circuits; i la iniciació al món d4els esports en equip: bàsquet, futbol, volley…

Monitors: Sergio Cañabate( monitor esportiu, entrenador de futbol base i pre- monitor del lleure)